ONLINE KÉPZÉSEKRE JELENTKEZÉS ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Suliklub Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy iskolákkal együttműködve, egyéni módszerekkel támogassa a diákok mentális és lelki fejlesztését, segítséget és szakértelmet biztosítson szülőknek a nevelési problémák terén, valamint teret engedjen és fórumot teremtsen a tehetséggondozás és az innováció területén élenjáró pedagógusoknak.

Az online világ adta rendkívüli lehetőségeket kihasználva olyan diákoknak is segít, akik nem tudnak magántanárhoz járni, külföldön tartózkodnak vagy egyéb ok miatt szeretnék fejleszteni magukat az iskola épületén kívül is, így biztosítva plusz felkészülési lehetőséget érettségire, felvételire, továbbtanulásra.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Suliklub Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány”) által üzemeltetett www.suliklub.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett képzésekre (a továbbiakban együtt: „Képzés”) történő jelentkezésekre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (az Alapítvány és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A szolgáltató a weboldalon elérhető online képzések, tanfolyamok esetében az Alapítvány.

 

A Suliklub Alapítvány adatai:

 

Székhely: 3885 Arka, Hunyadi J. utca 30.

Nyilvántartási szám: 05-01-0064369

Adószám: 18645905-1-05

Képviselő: Buzál Csaba László

E-mail cím: info@suliklub.hu

Telefonszám: +36 (46) 505 266

 

1.2. A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza az Alapítvány és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

1.3. Az Alapítvány kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az Alapítvány és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4. A Weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5. A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Alapítvány általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolja, amelyeket az Alapítvány a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.6. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Az Alapítvány kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az info@suliklub.hu e-mail címen van lehetőség.

 1. Jelentkezés

2.1. A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott Képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely Képzéssel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@suliklub.hu e-mail címen vagy keresse telefonon munkatársainkat a fenti telefonszámon.

2.2. Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő díj az adott Képzés oldalán kerül feltüntetésre. A Képzésen történő részvételért fizetendő díj az általános forgalmi adót tartalmazza.

2.3. A Képzések részvételi díjának változtatási a jogát az Alapítvány fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4. Amennyiben a Weboldalon az Alapítvány minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az Alapítvány nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést az Alapítvány csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az Alapítványt a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semmilyen felelősség nem terheli.

2.6. A jelentkezés menete A Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az általa kiválasztott Képzésre. Az online Jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek ki kell választania azt, hogy milyen képzést szeretne igénybe venni, a képzés anyagát milyen időközönként kívánja megkapni, és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím. A Jelentkező a „Jelentkezem!” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Jelentkezem!” gomb megnyomása az ingyenes képzések kivételével fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az Alapítvány a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazoló email-ben szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti az Alapítvány felé az ………………………. e-mail címen. A Jelentkező a Képzés(ek) részvételi díját online bankkártyás fizetéssel köteles teljesíteni. A részvételi díj Alapítványhoz történő beérkezését követően a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap.

 1. Fizetési feltételek

A Jelentkező a részvételi díjat a Képzésre való jelentkezéskor online bankkártyás tranzakcióval köteles kiegyenlíteni a Barion rendszeren keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege az Alapítvány bankszámláján jóváírásra kerül.

A részvételi díjról kiállított eredeti számlát az Alapítvány e-mailen juttatja el a Jelentkező részére az általa a Jelentkezési lap kitöltésekor megadott email elérhetőségre.

 

 1. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei

4.1.1. A Jelentkezőnek jogában áll a Képzés anyagát megismerni, arról jegyzetet készíteni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Képzés anyagát az Alapítvány a Képzés ideje alatt, a Jelentkező által választott ütemben elérhetővé teszi, elküldi vagy jelszóval védett weboldalon, online (részben videós, részben írott) formában bocsátja a részt vevő Jelentkező rendelkezésére. A Képzés anyagait a Jelentkező nem veheti fel és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni, a képzés hozzáféréséhez szükséges adatokat – a fiatalkorú gyermeke kivételével – másnak átadni.

4.1.2. A Jelentkező jogosult a jelentkezéskor megadott ütemezés módosítását kérelmezni az Alapítvány részére küldött email formájában. Az ütemezés módosítását az ÁSZF 4.2.2. pontjában rögzített adminisztrációs díj megfizetését követően az Alapítvány 72 órán belül módosítja.

4.1.3. A Képzést az Alapítvány engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Képzésen való részvételének kizárását vonja maga után. Ilyen esetben az Alapítvány a Képzés részvételi díját nem téríti vissza, és intézkedik a Jelentkezővel szembeni kártérítési igény érvényesítése és büntetőjogi felelősségre vonása iránt.

4.1.4.A Képzésen részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely az Alapítvány, illetve annak munkavállalói, közreműködői, oktatói jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

4.2. Az Alapítvány jogai és kötelezettségei

4.2.1.A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén az Alapítvány abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Jelentkező a jelentkezést követő 14 (tizennégy) napon belül e-mailen vagy postai úton (az Alapítvány által átvetten) jelzi az Alapítvány felé.

4.2.2.A Képzés ütemezésének módosítása vagy a részvétel lemondása estén a Jelentkező ……….  Ft + ÁFA adminisztrációs díj megfizetésére köteles. Az ütemezés módosítását az Alapítvány akkor hajtja végre, ha az adminisztrációs díj az Alapítvány bankszámláján jóváírásra kerül. Lemondás esetén pedig az Alapítvány az adminisztrációs díjjal csökkentett részvételi díjat téríti vissza.

4.2.5.Az Alapítvány jogosult a Képzésben résztvevő Jelentkezőt a Képzésben való részvételből kizárni, amennyiben online formában tanúsított magatartása az Alapítványt, annak munkatársait, közreműködőit, oktatót sérti.

4.2.6.A Képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Képzés díja nem jár vissza.

 1. Kellékszavatosság

5.1. A Jelentkező az Alapítvány hibás teljesítése esetén az Alapítvánnyal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.3. A Jelentkező köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Jelentkező a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

5.4. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Jelentkező 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

5.5. A Jelentkező kellékszavatossági igényét az Alapítvánnyal szemben érvényesítheti.

5.6. A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Jelentkező számlával igazolja, hogy a képzést az Alapítvány nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jelentkező köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Felmondási jog

6.1. A fogyasztónak minősülő Jelentkező a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Jelentkező az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az Alapítványhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

postai cím: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C ép. 1/4

e-mail: info[kukac]suliklub.hu

A fogyasztónak minősülő Jelentkező ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat-mintát is. A Jelentkező határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.2. Ha a fogyasztónak minősülő Jelentkező az ÁSZF 4.2.1. pontban részletezett határidőn belül felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási/ felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Alapítvány visszatéríti a Jelentkező által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az Alapítvány az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Jelentkező más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Jelentkezőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 1. Adatvédelem

Az Alapítvány a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található és a jelentkezéskor elfogadott Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. Az Alapítvány részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. Jelentkező a Képzésre történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 1. Szerzői jog

8.1. A Képzések keretében kiadott, a Jelentkező részére átadott online anyagok, kiadványok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja az Alapítvány. Az Alapítvány a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül az Alapítvány minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.

8.2. Az Alapítvány nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem rögzítheti, nem mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

8.3. A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

8.4. Az Alapítvány a jelen 8. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

 1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

9.1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén az Alapítvány ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető kapcsolat menüpont alatt található „Vedd fel velünk a kapcsolatot” funkció használatával vagy az info@suliklub.hu e-mail címen.

9.2. A Jelentkezőnek az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az info@suliklub.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesítjük az eredményről.

9.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben az Alapítvány és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Alapítvánnyal való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Alapítvány székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 

Cím:                      3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

Telefon: 46/501-091 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail:                  bekeltetes@bokik.hu

weboldal:             www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

– Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. Egyebek

10.1. Az Alapítvány megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Az Alapítvány a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. Az Alapítvány nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.3. Az Alapítvány a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. Az Alapítvány nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

– Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.

A Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftver hibájából bekövetkezett meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

10.4. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

10.5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Az Alapítvány bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

10.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, akkor a Jelentkező a jelentkezéskor, jelen ÁSZF elfogadásával aláveti magát a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék illetékességének a felek közötti jogvita rendezése érdekében.

 

 1. számú melléklet

 

Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződés felmondására irányuló szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

 1. Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 2. Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 1. Kelt: 

 

 

Lépj kapcsolatba velünk!

Nem olvasható? Újat kérek. captcha txt
ESZA